රජය පිළිගත් පරිගණක අධ්‍යාපනයක් සදහා

For sale by SILVERNET IT COLLEGE15 Sep 10:12 amBalangoda, Ratnapura

Rs 10,000

උසස් පෙළින් පසු රජය පිළගත් පරිගණක අධ්‍යාපනයක් සදහා ඔබත් අප හා ඒක් වන්න 2016/2017 (අඵත් මෘදුකාංග සමගින් අඵත් විදියට ඉගෙන ගන්න.) windows 10 සමග office 2013 සමගින්.නව සිසුන් බදවා ගැනීම් ඇරඹුනා
රාත්‍රී හා සති අන්ත පරිගණක පාඨමාලා වයස් බේදයකින් තොරව සෑම දෙනෙකුටම සහභාගි විය හැක. බදවා ගැනීම් සිමිතයි.
Computer Application Assistant
Computer Graphic Design
Computer Hardware Technician

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0452286701
  • 0774065977

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad