රියදුරු (වෑන්) - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr MEMBER 4 Oct 10:07 amDehiwala, Colombo

# තනතුර - රියදුරු ( වෑන් )

කළුබෝවිල පුද්ගලික ආයතනයකට වයස 50 ට නොවැඩි පළපුරුදු රියදුරු මහතකු අවශ්‍යයි නවතන් නොමැත

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

සම්මුක පරීක්ෂණ 65/A , පීරිස් මාවත ,කළුබෝවිල


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773662467

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad