රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Kandy | SJI Advertising MEMBER29 Nov 9:12 amKandy, Kandy

# තනතුර - රියදුරු
=============

කොළඹ වැඩ බිමක් සදහා බර වාහන රියදුරු ඇබැර්තු.

# සුදුසුකම් -
බර වාහන ලයිසන් අවුරුදු 2 කට වඩා පරන විය යුතුයි.
දිවයින පුරා ප්‍රවාහන කටයුතු සදහා.

නවාතැන් නොමිළේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

හමුවීමට දුරකතන ඇමතුමක් දින 14 ක් ඇතුලත ලබා දෙන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.
======================================

Drivers for heavy vehicle driving.
Should valid driving license at least two years experience.
Island wide transportation.
Working area Colombo.
Accommodation free.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Private Poster to apply

0774186250

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | SJI Advertising

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad