රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by ART Logistics (Pvt) Ltd VERIFIED 4 Oct 1:41 pmKiribathgoda, Gampaha

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
====================

දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කළ හැකි බර වාහන රියදුරන්, රිය සහායකයින් හා කොළඹ නතර වී සේවය කිරීමට හැකි සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් ද බඳවා ගැනේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 ත් මධ්‍යහ්න 12.00 ත් අතර වේලාවන් වලදී නො.401/2/A, මාකොළ දකුණ, මාකොළ යන ලිපිනයට පැමිණෙන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0710215120

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads