රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER30 Nov 10:52 amColombo 10, Colombo

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
=======================

# සුදුසුකම් :

වයස අවු.50 ට වැඩි බීමත්කමින් තොර රියදුරෙකු අවශ්‍යයි.පැදවීමට ඇති වාහන වන්නේ ජීප් රථය/කැබ් රථය හා තීරෝද රථය වේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

වේතනය සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සාකච්ඡා කර ගත හැක.මෙම පුරප්පාඩුව ඇත්තේ නිවසක සේවය කිරීමටය.අයදුම්පත් තැපැල් මගින් යොමු කරන්න.

නො.181/18
වයිට් පාර්ක්
මාලිගාකන්ද
කොළඹ 10


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Sell Fast | Makola | R.N.M.Advertising to apply

0115219287

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad