රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Foodbuzz (Pvt) Ltd | BreadTalk Sri Lanka 30 Nov 1:27 pmColombo 2, Colombo

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
===================

# සුදුසුකම් :

• බර වාහන හෝ සැහැල්ලු වාහන බලපත්‍රයක් සහිත වීම
• වයස අවුරුදු 40ට අඩු වීම
• මුර සේවා පදනම මත වැඩ කිරීමේ හැකියාව
• අවෂ්‍ය අවස්ථාවල වැඩිපුර වැඩ කිරීමේ හැකියාව
• කොළඹ අවට පදිංචි අයදුම්කරුවන් විශේෂයි

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.
(උදැසන සහ දිවා ආහාරය , නිළ ඇදුම් නොමිලේ )

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නම්, මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

BreadTalk, නො. 525,
යුනියන් පෙදෙස,
කොළඹ 02


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.breadtalksrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

Call Foodbuzz Pvt. Ltd. -BreadTalk Sri Lanka to apply

0774778895

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad