රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Speed Group MEMBER28 Nov 5:52 pmColombo 6, Colombo

සමාගම් අධක්ෂක වරයෙකු සඳහා රියදුරු මහතෙකු බඳවා ගැනේ.

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
===================

# සුදුසුකම් :

~ කොළඹ පාරවල් මනාව දන්නා
~ ජීප් සහ බෙන්ස් රථ පැදවීමේ පළපුරුද්ද සහිත
~ වෑඩ කරන වෙලාව : 6.00 - 7.00 සදුදා සිට සිකුරාදා

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ. ( වටුප රු 30,000 )

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

සම්මුක පරික්ෂණ : 40/27, ලේක් ඩ්‍රයව්, ලේක් ගර්ඩන්, රාජගිරිය.


Salary:
Rs 30,000 per month
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777760940

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Speed Group

Superiority in all Needs!


Share this ad