රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED12 Nov 7:24 amDehiwala, Colombo

# රැකියා තනතුර- රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
=======================

# සුදුසුකම්-

සැහැල්ලු වාහන , රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යව ඇත.
පූර්ණ කාලීන

# රැකියා කාර්ය භාරය:

Shift - Morning 8 to evening 5
Short distance driving

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

Dehiwala - Nedimala


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0774041337

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads