රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED 8 Nov 4:57 pmColombo 1, Colombo

කොළඹ පිහිටි ආයතනක ආයතනික ප්‍රධානියා සතු වාහනය සඳහා පලපුරුදු රියදුරෙකු අවශ්‍යයයි.

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
====================

වයස අවුරුදු 40 ට අඩු පිට කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ නේවාසික පුද්ගලයෙකු විශේෂයි.

වැ‍ටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777734338

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad