රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Ceylon Weighing Machines Limited MEMBER 5 Nov 7:23 pmKotte, Colombo

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා | Drivers - Sri Lanka
=========

# සුදුසුකම් :

~ සැහැල්ලු වාහන ධාවන බලපත්‍රය සහිත

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773936032

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Ceylon Weighing Machines Limited

Leading Weighing equipment and solutions


Share this ad