රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Lanka Orix Leasing Company PLC MEMBER 4 Nov 2:34 pmRajagiriya, Colombo

# තනතුර - රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
====================

# සුදුසුකම්

• වයස අවුරුදු 35ත් අයදුම්කරුවන්ට අයදුම් කල හැක.
• බර වාහන රියදුරු බලපත්‍ර තිබිය යුතුයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාව සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට "Click to apply" මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0778164828

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Lanka Orix Leasing Company PLC

Imagine the possibilities..


Share this ad

More ads from Lanka Orix Leasing Company PLC