රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED18 Oct 11:45 amNugegoda, Colombo

# තනතුර - රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
====================

ප්‍රසිද්ධ TAXI සමාගමකට රියදුරන් අවශ්‍යවේ
දිනක ආදායමෙන් කොමිශන් හිමි වේ.
දිනකට රු.1500 වඩා ඉපයීය හැක.මාසිකව රු.40000 වඩා ඉපයීය හැක.

# සුදුසුකම් -

කොළඹ අවට අය කෙරෙහි සලකා බලනු ලැබේ.
කොළඹ අවට පිළිබද දැනුම වැදගත් වේ.
ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් තිබිය යුතුය.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0717363502

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads