රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Prompt Xpress MEMBER10 Oct 2:07 pmNugegoda, Colombo

දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙලේ කුරියර් සේවා සැපයුම් ආයතනයක් වන අප ආයතනයේ පහත තනතුරට නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා | Drivers - Sri Lanka
=========

# සුදුසුකම් :

~ සැහැල්ලු වාහන ධාවන බලපත්‍රය සහිත

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

Prompt Xpress (Pvt.,) Ltd
96B, පරණ කැස්බෑව පාර, නුගේගොඩ.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.promptxpress.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0776598989

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Prompt Xpress

Speed, Accuracy and Care


Share this ad