රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Samudra Book Shop MEMBER 3 Oct 8:19 pmColombo 8, Colombo

බර වාහන රියදුරු බලපත්‍ර හිමි පළපුරුදු ඇති අයෙකුට අබැර්තු ඇත .

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
=====================

# සුදුසුකම් :

කොලබ අවට මාර්ග පිලිබදව දැනීමක් අවශ්‍ය වනු ඇත .
# රැකියාවේ කාර්ය භාරය :

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.samudrabooks.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0702255666

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Samudra Book Shop

The Leading Educational Book Publishers


Share this ad