රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍ය VERIFIED 3 Oct 2:39 pmColombo 10, Colombo

# තනතුර - රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
=====================

ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍ය
නො. 450, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත,
කොළඹ 10

# සුදුසුකම් -

 වයස අවුරුදු 25-55 ත් අතර
 වැටුපට අමතරව අතිකාල දීමනා
 රිය පැදවීම පිළිබඳ මනා පළපුරුද්ද
 වෑන් රථ, ත්‍රී රෝද, යතුරු පැදි පැදවීම සඳහා රියදුරු බලපත්‍රය

# ප්‍රතිලාභ -

ආකර්ෂණීය වැටුප්, සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල (EPF) , සේවක භාරකාර අරමුදල් (ETF) හා වෙනත් ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඔබ ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් හා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍ කණ්ඩායමට එකතු වීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ikman.lk හරහා දින 14 ක් ඇතුළත ඔබගේ අයදුම්පත් යොමු කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.nationalchamber.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads