රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED30 Sep 9:12 amMoratuwa, Colombo

# තනතුර - රියදුරු
=============

පිළිගත් Cab service එකක් සඳහා නව Alto 800 මෝටර් රථයක් ඉතා සැලකිලිමත්ව පැදවීමට හැකි රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යයි.

# සුදුසුකම් -

පානදුර, මොරටුව අවට පදිංචිකරුවන් විශේෂයි. පිටපලාත්වල අයටද ඉල්ලුම් කල හැක (නවාතැන් පහසුකම් නැත)
වයස අවුරුදු 25-50 විය යුතුය
රාත්‍රී කාලයේ රාජකාරි කල යුතුයි
කොළඹ මාර්ග දැනුම තිබිය යුතුයි

ආකර්ශනීය වැටුප් (රුපියල් 30,000 / = ට වැඩි, හැකියව අනුව)

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

පහත ලිපි ලේඛන රැගෙන ආ යුතුය :

- ජාතික හැඳුනුම්පත
- රියදුරු බලපත්‍රය
- උප්පැන්න සහතිකය
- ග්‍රාමසේවක සහතිකය

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

=======================================

Want a driver for Alto 800 car start in Panadura (For Hiring)
Between 22-50 years
Attractive Salary (more than Rs. 30,000 based on performance)


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0778573839

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads