රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by A PLUS Eco (Pvt) Ltd MEMBER27 Sep 9:22 pmAthurugiriya, Colombo

අප ආයතනයේ පහත තනතුර සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
==================

# සුදුසුකම් :

~ අවම වසර 3 ක රියදුරු පළපුරුද්ද සහිත.

# ප්‍රතිලාභ :

~ ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

A PLUS Eco (PVT) LTD, No: 2025/1A , Millennium City Cross , Millennium City , Athurugriya, 10150.

For more info Click "Visit member's page - A PLUS Eco (Pvt) Ltd".


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
apluseco.lk/eco/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
A PLUS Eco (Pvt) Ltd

For Eco People


Share this ad