රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED22 Sep 4:13 pmPiliyandala, Colombo

රැකියා තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
==========================
# සුදුසුකම්

පිළියන්දල කැබ් ආයතනයක ට ත්‍රිවීල් ,නැනෝ කාර් ,ඩිමෝ බට්ටා පැදවීමට හැකි සැහැල්ලු රියදුරු බලපත්‍ර හිමි රියදුරු මහතුන් අවශයි .

# ප්‍රතිලාභ

වැටුප් රුපියල් 30,000
අදම අමතන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777041804

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads