රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Ebony Holdings Pvt. Ltd. MEMBER15 Sep 11:30 pmDehiwala, Colombo

# තනතුර : රියදුරන් (Drivers)
=======================

ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉහළ තත්වයෙන් නිමවූ නිමි ඇඳුම් සදහා පිළිගත් වෙළද නම රැසක් සහිත වෙළද පොළෙහි ප්‍රමුඛස්ථානය සිටින අප ආයතනය පුළුල් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පහත සදහන් රැකියා ඇබෑර්තු සදහා කාර්යශුර අය වහාම අවශ්‍යව ඇත.

# සුදුසුකම් :

*බර වාහන පැදවීම පිලිබදව වසර 02ක් පළපුරුද්ද .
*වයස අවුරුදු 40ට අඩු වීම.
*ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම පළාතක සේවය කිරීමේ හැකියාව.
*පිළිගත් සමාගමික සේවය කර තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සමඟ තවත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.ebonyholdings.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0702567238

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Ebony Holdings Pvt. Ltd.

Leading Sri Lankan Clothing Supplier.


Share this ad