රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Art Logistic VERIFIED22 Sep 2:55 pmColombo 3, Colombo

# රැකියා තනතුර - රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් බදවා ගැනේ.

# සුදුසුකම්

සියළු දීමනා සමග වැටුප රු.35,000/- ත් රු.42,000/-ත් අතර , නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.

අවම අවු 02 ක පළපුරැද්ද ඇති, වයස අවු 22 ත් 45 ත් අතර , සේවා මුර අනුව වැඩි පැය ගණනක් සේවය කිරීමට හැකි රියදුරන් සමිමුඛ පරික්ෂණ සදහා සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.30 සිට මධ්‍යහ්න12.00 දක්වා නො.401/2, මාකොළ දකුණ, මාකොළ යන ලිපිනයට පැමිණෙන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0710215120

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads