රියදුරු පුහුණු පාඨමාලාව

For sale by Auto Gear Learners 8 Nov 7:35 amHikkaduwa, Galle

Rs 1,200

තනි පුද්ගල රියදුරු පහුණුව
පලපුරුදු පුහුණු කරු විසින්
වායුසමිකරණය කරන ලද කාරයක
ඉතා ආරකෂිතව පුහුණුව ලබන්න
නිවසටම පැමින පුහුණු කරනු ලැබේ
Learn TO DRIVE WITH SMILE and Happy


Report this ad

Contact

  • 0715925563

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads