රියදුරු (පිරිමි) - ශ්‍රී ලංකා

Posted by First Choice (Pvt) Ltd MEMBER28 Nov 12:51 pmNugegoda, Colombo

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහල නමක් දිනාගෙන තිබෙන අප දේශීය රැකියා නියෝජිතායතනයේ පහත රැකියාව සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : රියදුරු (පිරිමි) - ශ්‍රී ලංකා
==================

# සුදුසුකම් :

~ රැකියා ස්ථානය - බත්තරමුල්ල අවට
~ වයස 35 ට අඩු
~ සැහැල්ලු වාහන ධාවන බලපත්‍රය සහිත
~ අවම වසර 2 ක පළපුරුද්ද සහිත

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.firstchoicesl.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0117457575

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
First Choice (Pvt) Ltd

Staff Outsource Company


Share this ad