රියදුරු

Posted by Speed Group MEMBER20 Mar 5:56 pmColombo 6, Colombo

කොළඹ රාජගිරියේ සමාගම අධ්‍යක්ෂ වරයෙකුට ජීප් සහ බෙන්ස් රථ පැදවීමට හැකි කොලඹ පාරවල් මනාව දන්නා රියදුරෙකු අවශ්‍යයයි.
වයස 25-40 අතර
මුලික වටුප 20000, අතිකාල දිමනා 10000 ආහාර දිමනා 8000, සම්පුර්ණ වටුප රු. 38000/=

උදේ 7.00 ට රාජගිරියට සේවයට වර්තා කල යුතු අතර අවම සවස 7.00 දක්වා සේවය කළ යුතුය.

සමාගම් අධ්‍යක්ෂ වරයෙකුට හෝ උසස් නිලඩරියෙකුට සේවය කිරිමේ පලපුරුද්ද අවශ්‍යයයි

සම්මුක පරීක්ශන දිනපතා උදේ 10.00

පොලිස් වාර්ථා, ග්‍රාම සෙවක සහතික, පලපුරුදු සහතික රැගෙන එන්න.

නො 52, රොබෙර්ට් ගුනවර්ධන මාවත, කිරුලපන (රොබර්ට් ගුනවර්ධන මාවතෙහි මීටර් 200 පමන පැමිනෙන විට, සීපීඩ් කාර් සෙල් ආයතනය පිහිටා ඇති ගොඩනගිල්ල )

# HOW TO APPLY :

If interested kindly apply within 14 days via ikman.lk


Salary:
Rs 380,000 per month
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Speed Group to apply

0712989898

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Speed Group

Superiority in all Needs!Share this ad
Promote this ad