රියදුරු (බර වාහන) -ශ්‍රී ලංකා

Posted by East Link Engineering Company (Pvt) Ltd21 Nov 1:33 pmColombo 5, Colombo

#තනතුර - රියදුරු (බර වාහන) - ශ්‍රී ලංකා
=====================

නාවල පිහිටි පරිගණක ඉංජිනේරු ආයතනයකට රියදුරුවරුන් (බර වාහන) කඩිනමින් බදවා ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත. ඔබත් පහත සදහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් අයදුම් කරන්න.

# සුදුසුකම් -

🔵 වසර 02ක පළපුරුද්ද ඇති
🔵 කොළඹ අවට මාර්ග පිලිබද මනා දැනුමක් ඇති ,
🔵 වයස අවුරුදු 30ත් 45ත් අතර පිරිමි අය අයදුම් කරන්න.

# ප්‍රතිලාභ:

🔵 පළපුරුද්ද මත ආකර්ෂණීය වැටුපක් (සංශෝදිත)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

ඊස්ට් ලින්ක් ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම,
නො, 163/26, නාවල පාර,
නාරාහේන්පිට, කොළඹ-05


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0717446182

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads