රියදුරු ඇබෑර්තු - කටාර්

Posted by Meero Manpower (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 10:30 pmKurunegala, Kurunegala

# රැකියා තනතුර :

රියදුරු - කටාර් ( ශ්‍රී ලංකා ලයිෂන් )

# සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලංකා ලයිෂන් ඇති ඔබ සඳහාමයි
ආහාර / නවාතැන් / වෛද්‍ය පහසුකම් හිමිවේ
ගිවිසුම් කාලය වසර 2යි
( කටාර් වාහන බලපත්‍රය ලබාදේ )
කටාර්හි අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක රැකියාව හිමි වේ.
ඉක්මණින්ම අමතන්න.
නො. 12/බී, ජයසුන්දර ගොඩනැගිල්ල,
දඹුල්ල පාර,
කුරුණෑගල.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 21 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Negotiable
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0727443000

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Meero Manpower (Pvt) Ltd

Quality and Best Service


Share this ad

More ads from Meero Manpower (Pvt) Ltd