රියදුරන් - ශ්‍රී ලoකා

Posted by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER19 Sep 3:48 pmKadawatha, Gampaha

Driver Job Vacancy

# තනතුර - රියදුරන් - ශ්‍රී ලoකා
=====================

බර වාහන සඳහා යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීමට වාහන පිළිබඳ කාර්මික දැනුම ඇති ජර්මානු ටෙක් වල හෝ වෙනත් ආයතන වල සේවය කළ හෝ කරන අය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයන් යොමු කරේ
ආහාර නවාතැන් නොමිලේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

සකුරා ඉන්ටර්නැෂනල්
නො:370
ගෝනහේන
කඩවත

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777638460

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad