රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Raffles Residence VERIFIED19 Oct 12:26 pmNugegoda, Colombo

කොළඹ, කෝට්ටේ ප%දේශයේ පිහිටි රැෆල්ස් සමූහ වYdපාරයට අනුබද්ධිත උත්සව ශාලාවක් සදහා වයස අවු 18-45 අතර රියදුරන් සදහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. නවාතැන් සහ ආහාරපාන නොමිලේ සපයනු ලැබේ.

# රැකියා තනතුර : රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

ලිපිනය :- නො. 262,
කෝට්ටේ පාර,
මිරිහාන,
නුගේගොඩ,

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.rafflescolombo.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads