රිය සහයකයින් - ශ්‍රී ලoකා

Posted by Private Poster VERIFIED 1 Oct 8:45 pmAnuradhapura, Anuradhapura

# තනතුර : භාන්ඩ බෙදාහැරීම සදහා රිය සහයකයින්
===================================

භාන්ඩ බෙදාහැරීමේ නියෝජිත ආයතනයක් සදහා භාන්ඩ බෙදාහැරීම සදහා රිය සහයකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ .

වැටුප රු 700 ‍ x 25= 17500/=

ඉරිදා දින හැර සතියේ දින 6 ම පැමිණිය හැකි අය පමණක් විමසන්න.

III පියවර අවටින් විශේෂය.

# අයදුම් කළ යුතු ආකාරය

දින 14 ක් තුළ අමතන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777635812

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad