රිය සහායක - ශ්‍රී ලංකාව

Posted by Abans PLC MEMBER 6 Sep 12:00 pmColombo 3, Colombo

රිය සහායක

අබාන්ස් ආයතනයේ කඩිනමින් බදවා ගැනීම සදහා රිය සහායක ඇබැර්තු ඇත.
වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුය.වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.කොලඹ අවට පදිංචිය විශේෂ සුදුසුකමකි.
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් වෙන් කරවා ගැනීමට දින 14 ක් ඇතුලත අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0712977685

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Abans PLC

To Attract and Retain our customers for Life


Share this ad