රිදී පෙන්ඩන්

For sale by vimukthi12 Sep 11:06 pmMalabe, Colombo

Rs 15,000

රිදී පෙන්ඩන් 2සොබවික ගල් සමග තව ඔිබෙි ඇන්වුම අනුව රිදී බඩු රන් බන්ඩ සදා ගත්ත හැක

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad
Get fast delivery with Buy Now!

Contact

  • 0778279038

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Get fast delivery with Buy Now!
How Buy Now Works:
  • Click on Buy Now and enter your details

  • ikman.lk will deliver the item to your doorstep

  • If you are satisfied, you buy the item.Share this ad

Similar ads