රැවුල වැවෙන්නේ නැතිද ??

For sale by Thennakoon 8 Oct 3:49 pmKegalle, Kegalle

Rs 1,400

රැවුල වැවෙන්නේ නැති අයට විසඳුමක් !
දවස් 15ක් වැනි කෙටිකාලෙකින් ප්‍රතිඵල.
ඇනවුම් කිරීමට අප අමතන්න
Ortus Holdings Pvt Ltd.


Condition:
New
Item type:
Grooming / bodycare
Report this ad

Contact

  • 0702226047
  • 0703855385

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad