රැකියා ඇබර්තු - කටාර්

Posted by Real Ceylon (Pvt) Ltd VERIFIED30 Nov 7:13 pmKadawatha, Gampaha

# තනතුර : රැකියා ඇබර්තු - කටාර්
=======================

වායු සමීකරණ ශිල්පි 05 1800QR 200QR 2000QR
ජෙයෂ්ට විදුලි කාර්මික ශිල්පි 03 1800QR 200QR 2000QR
ස්ප්‍රේ පින්තාරු කරුවන් 03 1300QR 200QR 1500QR
බිත්ති පින්තාරු කරුවන් 03 1600QR 200QR 1800QR
ජිප්සම් බෝඩ් කාර්මික ශිල්පී 03 1600QR 200QR 1800QR
ජල නළ කාර්මික 03 1600QR 200QR 1800QR
කාර්මික ශිල්පී 03 2100QR 200QR 2300QR
වඩු කාර්මික ශිල්පී 05 1300QR 200QR 1500QR
වෝල් පේපර් ශිල්පී 03 1400QR 200QR 1600QR
ගබඩා සහකරු 03 1300QR 200QR 1500QR
මේසන්වරු 03 1400QR 200QR 1600QR
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු 02 1700QR 200QR 1900QR
(කටාර් රියදුරු බලපත්‍ර)

# ප්‍රතිලාභ :

**Food Company Provided (ආයතනය මගින් ආහාර පහසුකම් ලැබේ)
**Accommodation Company Provided (ආයතනය මගින් නවාතැන් පාහාසුකම් ඇත)
**Transportation Company Provided (ආයතනය මගින් ප්රයවාහාන පාහාසුකම් ඇත.)
**Medical Company Provided (ආයතනය මගින් වෛදය පාහාසුකම් ලැබේ)
**Insurance Company Provided (ආයතනය මගින් රක්ෂණ ආවරණයක් ලැබේ)

මෙම රැකියා ඇබෑර්තුව සහ අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Real Ceylon" Click කරන්න. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංක වලින් විමසන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 21 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න

Real Ceylon (Pvt) Ltd.
Kadawatha.


Salary:
Rs 82,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Contract
Company website:
nsi.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad