රැකියා ඇබෑර්තු - කුවේට්

Posted by Tinncks Asia (Pvt) Ltd MEMBER26 Aug 3:28 pmBattaramulla, Colombo

රැකියා ඇබෑර්තු - කුවේට්

1. ගෘහ සේවක / සේවිකා - 90 KD

2. ගෘහ හෙදියන් - 180 KD

3. අත් උදවූකරුවන් (ගෘහස්ත) - 90 KD

4. ගෘහස්ත රියදුරු - 100 KD

5. ගෘහ කෝකිවරුන් - 100 KD

> වයස් සීමාව අවු. 23 - 49

> වැඩි විස්තර සඳහා ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය සමග විදේශ ගමන් බලපත්‍රයත් රැගෙන අපගේ ආයතනය වෙත හැකි ඉක්මනින් පැමිණෙන්න.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Work Overseas
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773991995

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Tinncks Asia (Pvt) Ltd

Take a Step Forward


Share this ad

More ads from Tinncks Asia (Pvt) Ltd