රැකියා ඇබෑර්තු - ජපානය

Posted by SIBIC ජැපනීස් සෙන්ටර් 3 Oct 10:15 amTalawatugoda, Colombo

# තනතුර - ඉදිකිරීම්,කෘෂිකාර්මික,ලෝහ ආශ්‍රීත කර්මාන්ත සදහා සේවකයන් (press,casting,Lathe,welding)

ජපන් පුහුණු වීසා (Trainee Visa)

# සුදුසුකම් -

🔵 වයස අවු: 20-32 අතර ,
🔵 අවම සුදුසුකම O/L

# ප්‍රතිලාභ -

🔵 වීසා කාලය වසර 3
🔵 සීමිත අවස්ථා ඉදිකිරීම්,කෘෂිකාර්මික,ලෝහ ආශ්‍රීත කර්මාන්ත අංශයන්හි,
🔵 නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණය සහ බදවාගැනීම් පහත දිනයන්හි පැවැත්වේ
🔵 ඔක්තෝම්බර් 15 සෙනසුරාදා - උදේ 9.00 සිට 11.00 දක්වා,

#ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

හෝ

අයදුම්පත සමග පැමිණෙන්න

SIBIC ජැපනීස් සෙන්ටර්,
363/9a,පන්නිපිටිය පාර,කලල්ගොඩ,
තලවතුගොඩ.


Industry:
Work Overseas
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773641292

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads