සිකියුරිටි ගාර්ඩ් - ඩුබායි

Posted by Tinncks Asia (Pvt) Ltd MEMBER 8 Dec 4:08 pmBattaramulla, Colombo

රැකියා ඇබෑර්තු- ඩුබායි- සිකියුරිටි ගාර්ඩ්

ඩුබායි රාජ්‍යයේ ප්‍රමුඛ පෙලේ සමාගමක් සඳහා සිකියුරිටි ගාර්ඩ් වරුවන් අවශ්‍යව ඇත

ඉහළ වැටුප් සහ ආකර්ශනිය පහසුකම්
සමුඛ පරීක්‍ෂණ සඳහා විදේශ නියෝජිතයින් පැමිණෙයි

දැන්ම කතා කර ලියාපදිංචි වන්න

සීමිත ඇබෑර්තු ප්‍රමාණයකි

TINNCKS ASIA PVT LTD
NO 251/2C, DEWMAN PALACE, KADUWELA ROAD, BATTARAMULLA

# வேலைவாய்ப்பு : வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு – டுபாய்

டுபாய் நாட்டில் பணிபுரிய நிறுவன பாதுகாப்பு (Security Guards) அதிகாரிகட்கு அரிய வாய்ப்பு

சிறந்த வருமானம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிறைந்த முன்னனி நிறுவனங்களில் வாய்ப்பு.

வெளிநாட்டு உத்தியோகத்தர்களால் நேர்முக பரீட்சை நடக்கவிருப்பதால் பதிவுகளை முன்னமே மேற்கொள்ளவும்

# விண்ணப்பிக்கும் முறை:

நீங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட வேலைவாய்ப்புக்கு தகுந்த நபராக இருந்தால் உங்கள் கல்வி தகவல் அடங்கிய விண்ணப்பப்படிவத்தை 14 நாட்களுக்குள் ikman.lk நூடாக விண்ணப்பிக்கவும்.

TINNCKS ASIA PVT LTD
NO 251/2C, DEWMAN PALACE, KADUWELA ROAD, BATTARAMULLA
Apply within 21 days via ikman.lk


Industry:
Security
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773991995

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Tinncks Asia (Pvt) Ltd

Take a Step Forward


Share this ad