ගෘහ කෝකි (පිරිම්) - කුවෙට්‌

Posted by Tinncks Asia (Pvt) Ltd MEMBER 8 Dec 4:08 pmBattaramulla, Colombo

# තනතුර : ගෘහ කෝකි (පිරිම්) 100 KD - කුවෙට්‌

ප්‍රභූ නිවාස සඳහා....

ගෘහ කෝකි (පිරිම්) 100 KD

අවශ්‍ය කර ඇත
අතර මැදියන්ගෙන් තොරව විදේශ ගතවන්න
සිත් ගන්නා සුළු ඉහල පහසුකම්

# ප්‍රතිලාභ

ආරක්ෂාව සහතිකයි
අතිකාල දීමනා / වෛද්‍ය පහසුකම් / ආහාර / නවාතැන් / රක්ෂණය / ගුවන් ටිකට් පත් නොමිලේ
රජයේ අනුමත විදේශ රැකියා නියෝජිත

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

දැන්ම කතා කරන්න

TINNCKS ASIA PVT LTD
NO 251/2C, DEWMAN PALACE, KADUWELA ROAD, BATTARAMULLA

# HOW TO APPLY :

Apply within 21 days via ikman.lk


Industry:
Household Help
Job type:
Full time
Company website:
www.tinncksasia.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0773991995

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Tinncks Asia (Pvt) Ltd

Take a Step Forward


Share this ad

More ads from Tinncks Asia (Pvt) Ltd