පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු Pushparaga

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER 1 Jan 8:21 amKandy, Kandy

Rs 6,800

Negotiable


Natural Yellow Sapphire ( පුෂ්පරාග ) Gemstone
Gents Silver ( රිදි ) Ring

More Designs Available.....

ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න.

The Designers Gem & Jewellery
97a Anniwatte Road Bahirawekande Kandy
Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලයලත්

600 meters from Puspadana Girls College kandy

Island wide Door Step Delivery
ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට කූරියර් සේවය මගින් බෙදාහැරීම සිදු කරයි

OPEN 7 DAYS A WEEK
Call us on viber / what'sapp / imo

Find us on Facebook - https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery /


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery