පුරාණ ගල

For sale by samith 9 Oct 2:24 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 375,000

පුරාණ , කලු ගලින් නිමවා ඇත, ලංකාවටම තිබෙන්නේ 12ක් පමණි. සියලුම අංග සහිතයි.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0718249635
  • 0777328315

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad