පුහුණුවන කළමණාකරුවන්

Posted by Granton 2 Sep 4:40 pmKandy, Kandy

මෙවර අ.පො.ස උ.පෙල පෙනීසිටි ඔබට කළමණාකරුවෙකු වීමට අවස්ථාවක්.

ලොව ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන Granton International ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වයේ පවතින සීමිත පුරප්පඩු පිරවීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල අප මහනුවර ශාකාවේදී සිදුකෙරේ.

සය මාසික පුහුණුවකින් පසුව අප ආයතනයේ ශාකා කළමණාකරුවෙකු ලෙස සේවයට අනියුක්ත කෙරේ.

පුහුණු කාලය තුල ඔබට :-
01.ඉන්ග්‍රීසි කතා පුහුණුව
02.කෙටි කාලීන උසස්වීම්
03.විදේශ පුහුණුව
04.රු15000-25000 වැටුපක්

අවම සුදුසුකම්:-
O/L ,A/L පෙනිසිටීම
වයස අවුරුදු 18-28

පුහුණුවෙන් පසු ඔබට:-
01.කළමණාකරුවෙකු ලෙස අප ආයතනය තුල ස්ථිර රැකියව
02.දීමනා සහිතව රු45000ට වැඩි මාසික වැටුපක්
03.විදේශ සංචාර
04.නිවාස හා රථ වාහන දීමනා

(සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ පලමු අයදුම් කරුවන් 127 දෙනා පමණි.)

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0766387901

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad