පුහුණුවන කළමණාකරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Smart Circle Nittumbuwa MEMBER20 Oct 12:28 pmNuwara Eliya, Nuwara Eliya

OL/ AL පෙනීසිටි ඔබට කළමණාකරුවෙකු වීමට අවස්ථාවක්.
ලොව ප්රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන DMI International ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වයේ පවතින සීමිත පුරප්පඩු පිරවීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල අප ශාකාවේදී සිදුකෙරේ.
සය මාසික පුහුණුවකින් පසුව අප ආයතනයේ ශාකා කළමණාකරුවෙකු ලෙස සේවයට අනියුක්ත කෙරේ.

# තනතුර : පුහුණුවන කළමණාකරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)
=====================================

පුහුණු කාලය තුල ඔබට :-

# ප්‍රතිලාභ :

01. ඉංග්රීසි කතා පුහුණුව
02.කෙටි කාලීන උසස්වීම්
03.විදේශ පුහුණුව
04.රු15000-25000 වැටුපක්
අවම සුදුසුකම්:-
O/L ,A/L පෙනිසිටීම
වයස අවුරුදු 18-28
පුහුණුවෙන් පසු ඔබට:-
01.කළමණාකරුවෙකු ලෙස අප ආයතනය තුල ස්ථිර රැකියව
02.දීමනා සහිතව රු45000ට වැඩි මාසික වැටුපක් ETF/EPF
03.විදේශ සංචාර
04.නිවාස හා රථ වාහන දීමනා.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 45,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0716836831

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Smart Circle Nittumbuwa

Welcome to the leadership


Share this ad