පුහුණු වන කළමනාකරුවන්

Posted by Granton International 2 Sep 11:56 amKurunegala, Kurunegala

ලොව ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන Granton International ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වයේ පවතින සීමිත පුරප්පඩු පිරවීම සඳහා නවකයන් පුහුණුකර බඳවා ගැනීම මේ දිනවල අප කුරුණෑගල ආයතනයෙදී සිදුකෙරේ.

පුහුණු කාලය තුල ඔබට :-
01.ඉන්ග්‍රීසි කතා පුහුණුව
02.කෙටි කාලීන උසස්වීම්
03.විදේශ පුහුණුව
04.රු12000-20000 වැටුපක්

අවම සුදුසුකම්:-
O/L, A/L පෙනිසිටීම
වයස අවුරුදු 18-28

පුහුණුවෙන් පසු ඔබට:-
01.කළමණාකරුවෙකු ලෙස අප ආයතනය තුල ස්ථිර රැකියව
02.දීමනා සහිතව රු45000ට වැඩි මාසික වැටුපක්
03.විදේශ පුහුණු සංචාර
04.නවාතැන් පහසුකම්

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0771160916

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads