පුහුණු වන කාර්මිකයන් - CCTV

Posted by Total Solutions Pvt Ltd14 Oct 9:26 amPannipitiya, Colombo

# තනතුර - පුහුණු වන කාර්මිකයන් - CCTV
================================

පන්නිපිටිය පිහිටි අපගේ ආයතනය සදහා කඩිනමින් පුහුණු වන කාර්මිකයන් බදවා ගැනේ.
ආකර්ශනීය වැටුප්.

# අයදුම් කළ යුතු ආකාරය -

වැඩි විස්තර සදහා දින 14ක් තුළ අමතන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0711867186

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads