පුහුණු නිෂ්පාදන සුපරීක්ෂක

Posted by Lanka Hiqu (Pvt) Limited VERIFIED18 Oct 12:42 pmKatunayake, Gampaha

# තනතුර - පුහුණු නිෂ්පාදන සුපරීක්ෂක (Supervisor)
======================================

කුඩා පරිමාණයේ විදේශීය ආයෝජන ඉංජිනේරු ආයතනයක් සඳහා "නිෂ්පාදන සුපරීක්ෂක" තනතුරට තරුණ, ක්‍රියාශීලි, අභියෝගාත්මක වැඩ පරිසරයක රැකියාවක් කිරීම සඳහා, නිවැරදි ජීව දත්ත ඇතුළු අයදුම්පතක් යොමු කරන්න.

# සුදුසුකම් :

• උසස් පෙළ සමත්
• පරිගණක දැනුම
ප්‍රතිලාභ
• ආකර්ශනීය ඉහළ වැටුපක් සහ අනෙකුත් දීමනා රැසක්.
සුළු ඉංග්‍රීසි දැනුම විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සලකනු ලබයි.

# අයදුම් කරන ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

ලිපිනය : Lanka Hiqu (Pvt) Ltd.
Free Trade Zone,
KATUNAYAKE.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad