පුහුණු ක්‍ෂේත්‍ර කළමණාකරු

Posted by Granton Group - Minuwangoda MEMBER23 Nov 6:37 pmAnuradhapura, Anuradhapura

~ ජීවිතය ජයගන්න - එක්වන්න අප සමඟ ~

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ?

දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති අප ආයතනයේ පහත තනතුර සඳහා නවකයන් පුහුණු කර බඳවා ගැනේ.

වසර 15 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන Granton International හි හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා,

* තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, පුහුණුවේදී රු. 20,000/= ක් සහ පසුව රු. 75,000/= කට වඩා වැඩි වැටුප් සමඟ ඉහළ ගෙවීම්.

# තනතුර : පුහුණු ක්‍ෂේත්‍ර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
====================================

# සුදුසුකම් :

** අ.පො.ස. (සා/පෙළ) | (උ/පෙළ) වලින් පසු

$$ ඔබ වයස අවු. 18 ත් 28 ත් අතරනම් අදම අයඳුම් කරන්න. $$

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# පිට පලාත් අයදුම් කරුවන්ට නවාතැන් හා ආහාර අයතනයෙන් සපුරාලීමට අප සුදානම් ..

~ බඳවාගැනීම් සීමිත බැවින් අදම ඔබට අවස්ථාවක් වෙන් කරවා ගන්න.. ~

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Granton Group - Minuwangoda ' " Click කරන්න.


Salary:
Rs 55,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0777852922

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Granton Group - Minuwangoda

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad