පුහුණු කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Optimo International - Minuwangoda MEMBER12 Nov 6:52 pmGalle, Galle

Optimo International - Minuwangoda

~ සිහින දකින්නට නොව සිහින සැබෑ කරගැනීමට අප හා එක්වන්න. ~

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ?

වසර 15 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන Optimo International හි හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා,

$$$$$ 55,000/= වැඩි අදායමක් $$$$$

අප ජාත්‍යන්තර සමාගමේ නව ශාකා 20ක් සදහා පුරප්පාඩු සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින්,,
ඒ සදහා අවම සුදුසුකම්
~ අ.පො.ස. උ/පෙළ පෙනී සිටි හෝ සමත්

# තනතුර : පුහුණු කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
==================================

# සුදුසුකම් :

කර්යසූර අයවලුන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ .
Age - 17 - 28
පුහුණු කාලය මස 3-6ත් අතර,

# ප්‍රතිලාභ :

# තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, පුහුණුව තුල 18,000/= - 25,000/= ක දීමනාවක්,
# පුහුණුවෙන් පසු 40,000/= වැඩි වැටුපක් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා.

# සුදුසුකම් මත ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු දීමනා රැසක් ( නවාතැන් සහ ආහාර සමඟ ) පිරිනැමේ.

### දක්ෂයින්ට කෙටි කාලීන උසස් වීම්,
# නවාතැන් පහසුකම්,
# තවත් අමතර දීමනා රැසක්.....

* පුහුණුවක් සමඟ බඳවා ගැනේ.
* දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අයඳුම් කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබත් ඉහත සුදුසුකම් අයෙක් නම් දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0718920521

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Optimo International - Minuwangoda

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad