පුහුණු කළමනාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Appco Group Asia MEMBER14 Sep 11:09 amJa-Ela, Gampaha

# තනතුර : පුහුණු කළමනාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
=======================

~ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ සහතිකය ~

ඔබ බලාපොරොත්තු වන උසස් රැකියාවක් අපෙන් ඔබ අරමුණු ජයගෙන ජීවිතයේ ඉදිරියට යාමට බලාපොරොත්තු වන දක්ෂ තරුණයෙක් හෝ තරුනියක්නම් ඔබට මෙය ඉතා අගනා අවස්ථාවක් .

රටවල් 40 කට වඩා වියප්තව ඇති Appco Group Asia සමාගමේ ලංකාවේ වියාප්තිය සඳහා නව කළමනාකරුවන් දැන් බඳවා ගැනේ .

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF, ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.\

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.appcogroup.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Appco Group Asia

Global Face-to-Face marketing Agency


Share this ad