පුද්ගලික ලේකම්වරියන්

Posted by Private Poster VERIFIED27 Sep 12:45 pmJa-Ela, Gampaha

# තනතුර - පුද්ගලික ලේකම්වරියන්
=========================

# සුදුසුකම් -

FANS OF ASTROLOGY අප ආයතනයේ පුද්ගලික ලේකම්වරියකගේ ඇබෑර්තුවක් පවතින බැවින් ජා- ඇල අවට පදිංචි වයස අවුරැදු 30ට නොවැඩි කාන්තාවකට
අවස්ථාව පවතී.
පැහැදිලි, ලස්සන සිංහල අත් අකුරැ ලිවීමේ හැකියාව,
පරිගණක දැනුමක් පැවතීම විශේෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කාරුණිකව දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773669717

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad