පටවනය අය සමග LORRY FOR HIRE

For sale by Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 1:53 pmBattaramulla, Colombo


පටවන්න සේවකයන් සමග ලොකු ලොරි
ආරක්සක පටි / ට්‍රොලි / සේප්පු ජැක් සමග විස්වාස වන්ත සේවය


Service type:
Commercial Vehicle Rentals
Report this ad

Contact

  • 0112539426
  • 0770737575

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd

Small - Medium - Big Lorries For Hire


Share this ad

More ads from Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd