ප්‍රවර්ධන නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Sell Fast | Kandy | The Best Promo Ad MEMBER11 Nov 10:34 amKandy, Kandy

ජිවිත අරමුණු ජයගැනීමට සරැ ආදායමක් ලබාගැනීමට සිහින දකින ඔබට මහගු අවස්තාවක්.

# තනතුර : ප්‍රවර්ධන නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)
===========================
Full time or part time

# සුදුසුකම් :

// මනා කථිකත්වය
// සුහද ශීලී හා සමාජශීලී බව
// ජීවිත අරමුනු ජයගැනීමේ දැඩි කැපවීම

ඔබට ඉහල සුදුසුකම් තිබේනම් වෙනත් කිසිදු සුදුසු කමක් අවශ්ය නැත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

Full time or part time
Promotion officer in field

> Leading mobile network in Sri lanka.
> Seeking for a new staff in field.
> Specially for Kandy Nuwaraeliya Kurunegala area..
> Extra qualification English speaking.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777277211

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | The Best Promo Ad

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad