ප්‍රවර්ධන නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Optimo International - Gampaha MEMBER10 Oct 4:28 amGampaha, Gampaha

~ World's One of the Greatest Opportunity, Related in to Sri Lanka ~

වසර 21 ට වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් advertising සමාගමක් වන optimo international ආයතනයේ 2016 අවසන් අදියරේ නව ශාකාවන් සදහා

# තනතුර : ප්‍රවර්ධන නිලධාරින්
=======================

## 21 දෙනෙක් බදවා ගැනේ .. ##

# සුදුසුකම් :

~ පලපුරුද්දක් අවශ්‍යය නැත ..
~ කෙටිකාලීන පුහුණුවක් සමගින් පුහුණුවේදි ස්තිර පත්විම් ..

# ප්‍රතිලාභ :

## මාසිකව රුපියල් 25000/= වැඩි දීමනා සමගින් ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සපුරාලීමට අප සූදානම් ..
පසුව රුපියල් 60000/= වැඩි ගෙවීම් ..
රජයේ වරප්‍රසාද සහිතයි ..

~ අවුරුදු 26 ට අඩු අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් වු (ගැ/ පිරිමි ) අදම අයදුම් කරන්න ..

*** දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශයෙන්ම අයදුම් කල හැක.. ***

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Optimo International - Gampaha ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Optimo International - Gampaha

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad